Informasjon

Har du nyheter eller ønsker å komma i kontakt med elveeigarlaget?
Kontakt: Bjørn Ove Helgesen
Tlf: 913 97 108, Mail: bohel@online.no
 

Aktuelt

SVAR FRA MATTILSYNET (ref. innrapportert laks)
Vi har nå mottatt svar fra Mattilsynet i forbindelse med 1 stk. skadet laks, som ble fisket i nedre del av Vikedalselva fredag 21 juni. Mattilsynet opplyser at skade og tilstand på laksen ikke har likhetstrekk med funn på syk laks observert/fanget i elver på Østlandet og ser ikke behov for videre prøvetaking av fisken.

Vikedal Elveigarlag får positiv tilbakemelding fra Mattilsynet og Fylkesmann i forbindelse med fyldig og rask innrapportering av skadet laks. Vi ønsker også å rette en stor takk til aktuell fisker som tok snarlig kontakt med grunneier og styret i Elveigarlaget.

Situasjonen kan endre seg utover sesongen og dersom en finner flere fisk med sår eller andre unormale tilstander i eller langs elva (økt antall død fisk/svekket/skadet fisk i elven etc.) er det viktig å melde raskt ifra til Vikedal Elveigarlag ved Jostein Hallingstad (932 23 545) eller Bjørn Ove Helgesen (913 97 108).

Dersom en fanger syk fisk levers den snarest til Elveigarlaget, som da tar videre aksjon og dialog med Mattilsynet og Fylkesmannen (fisken må ikke fryses før innlevering).

Viktig at mulige smittestoffer uskadeliggjøres (info fra Mattilsynet)
Alle brukere av elver, som fiskere og padlere, er pålagt å gjøre viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av eventuell sykdomssmitte.

Det er forbudt å flytte levende eller død fisk til andre vassdrag eller andre deler av samme vassdrag. Dette kravet gjelder uansett, og er særlig viktig å overholde nå som vi er i en situasjon der det dør fisk uten at man så langt kjenner årsaken.

I tillegg er det viktig at det mulige smittestoffet uskadeliggjøres. For å hindre spredning av mulig smittestoff skal fiskeutstyr, båter og andre gjenstander som er brukt i et vassdrag desinfiseres før de flyttes til andre steder. Desinfeksjon kan for eksempel skje med Virkon S.
25.06.2019 - Styret
PROSJEKTARBEID OG TILSKUDDSSØKNADER 2019
 • Reparasjon og drift av fisketeller (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for reparasjon, drift og overvåkning av videteller og laksetrapp
 • Forprosjekt og kartlegge utbedring av laksetrapp i Opsals fossen (tilskudd innvilget for 2019)
  - Prosjekt og tilskudd for å etablere et forprosjekt med mål om en fremtidig totalrenovering av laksetrappene i Opsalsfossen
 • Ajourføre driftsplan (tilskudd innvilget i 2018)
  - Pågående arbeid som startet i 2018 og som planlegges ferdig i løpet av 2019
 • Flytting av fisk over anadrom strekning
  - Prosjekt og tilskudd for flytting av fisk ovenfor Låkafossen, alternativ å se på annen kultivering ovenfor Låkafossen
 • Oppdatere sonekart og merking av soner ved elva
  - Prosjekt og tilskudd er delt opp planleggingsfase 2019 og selve utførelse med merking i 2020
Ta gjerne kontakt med styret om det er grunneiere eller privatpersoner som ønsker å bidra i pågående prosjekter, nye prosjektforslag eller annen form for dugnadshjelp rundt Vikedalselva.
02.06.2019 - Styret
RESULTATER FRA SKJELLPRØVER 2018
Vi har nå mottatt skjellprøve svar fra NINA og vedlagt rapport viser en oppsummering fra styret basert på skjellprøve analyser fra fiske i sesongen og høstfiske i oktober.
06.04.2019 - Styret
Trykk her for å sjå fleire nyheiter
 

Arkiv

I arkivet vårt finn du relevante dokumenter og informasjon.
Bilder og film finn du i menyen ovanfor.
 
Gilje Web