Gjestebok

Trykk her for ו skrive i gjesteboken.

Navn: Gunnleiv Dato: 14.01.2017
Melding:
ei trapp i låkafossen vil koste mye, men vil og tru gevinsten er stor, laksen kommer langt, mye plass til yngelen, masse gyteplasser, vil tru fangsten i vikedal etter dette er gjort og stammen stabilisert seg, vil eg tru kan komme til å ligge på 3.5-5 tonn iåret, normalår. verdt å sjå grundig på det. ellers noen rykter angående årets sesong?

Navn: Torleif Dato: 10.01.2017
Melding:
Nå er det nytt år og eit år med nye mogelegheiter. Betre seint enn aldri seier dei, så nå vill eg ønska alle som lika Vikedalselva eit Godt Nyttår både fiskerar og elveeigerar. Saka eg vil innom idag er laksetrapp i Låkafossen, håpa ingen er lei av gnåle mitt. Eg har vore frampå og prata med fleire av elveeigerane der, og alle eg har prata med er posetive til å få til ei trapp der. Dei er av den meining at kjem der ei trapp der blir den lakseførande del av elva kunna bli auka med over ei mil. Og på lengre sikt kan ein få laksen heilt inn i Bjønndalen, den som lever den får sjå. Men det førsta som må gjerast er å få elveeigerane ovom Låkafossen med i lage, kan henda der er ein elveeigar der som kunne vara ein primus motor for laget, ser ikkje bort frå det. Eg vill komma med dette forslage at på årsmøte som kjem snart vel årsmøte to tri medlemmer som tek seg av å få alle i Fjellgardane med i laget som ein start. Elva her kunne bli eit elderado med alle dei fine fiske og gyteplassene. Eg håpa på noko hende med dette i år.

Navn: Torleif Dato: 09.01.2017
Melding:
Eg ser du har brukt øvre gytebestandmålet Roy, og det er vel og bra. Men dersom ein går inn på fangst lista eller dykkartellinga så vill ein sjå at gjenomsnitt størelsen på laksen er ein god del høgare enn 3 kg. ant. opp mot 4 kg. der er jo ein god del meir rogn i ein 4 kg. laks enn ein på 3 kg.så det kjem i tillegg. Nå var det eit svakare tal gytefisktellerane kom fram til i 2015. Men når ein går inn på Vitenskapeleg råd for lakseforvaltning då skriv dei etter tellinga i 2015, der er sannsynligvis eit større haustbart overskot i elva enn det som er utnytta. Så etter desse tala som er komme fram i år både frå dykkerane og tellaren i trappa kan eg ikkje anna enn forstå at der eit godt grunnlag for å få til meir fiske i elva.

Navn: Roy Dato: 06.01.2017
Melding:
Det er jo bra at tallene fra dykkertellingen og telleren begynner å bli mer samstemte, ettersom froskemennene oppjusterer prosenttallet de ikke ser. Med en jevn oppgang på ca 1000 laks hvert år, blir dette tallet sentralt for den fremtidige forvaltningen. Det øvre gytebestansmålet er satt til 926 kg holaks, med en gjennomsnittsvekt på 3,0 kg blir det litt over 300 holaks. Siden vi har et jevnt fordelt uttak ho/hann, blir gytebestanden 600 laks. En sunn forvaltning handler jo om å ta ut overskuddet av en bestand. For vikedalselva sier faglig råd, at det ikke er plass til mer yngel enn hva 926 kg holaks produserer. Da er det 400 laks igjen som kan beskattes, uten at det er noe fare for at bestanden reduseres. Det meste som er fisket opp i vikedal på en god sesong med bra vannstand gjennom hele fiskesesongen er 236 laks.(siden 2010) På en normal sesong med tørkeperioder blir uttaket gjerne nede på 100-150 laks. Det burde ikke være problematisk å argumentere for et større uttak, når vi kan vise til disse tallene. Det burde hvertfall være mulig, i første omgang å øke til en laks under 3 kg og en over 3 kg for å få et jevnere uttak av stor og små laks. Det ar også en midtsesongs evaluering som skal regulere skevheter i uttaket på et tidlig stadie. Det har vert en gradvis liten økning for hvert år med fisketidene. Noe det burde være mulig å fortsette med, så lenge overskuddet er så bra som det er.

Navn: Torleif Dato: 05.01.2017
Melding:
Eg har nå følt litt med på tellaren eg og, og vill nok tru der er godt over 1100 laks gjenom den. Eg var inne på ei sida som heite Bjarnes turblogg. Han spør Stig Sandring hjå Fylkesmannen kvifor sjøauren er freda i Skjoldafjorden, men ikkje i Lysefjorden. Men der var ingen som hadde søkt om å fiska der i fredningstida i Boknafjordbasenge. Nå skall denne fredningstida vara i fleire år, men skriv han i svaret mindre endring kan i unntakstillfeller gjerast, dersom der er komme fram nytt kunnskapgrunnlag. Så det er ikkje heilt håplaust å få utvida fiske i elva her heller med det kunnskapgrunnlage ein har her. Så her må elveeigarlaget stå på, det blir ingen endring dersom ein står med hua i handa. Når det gjeld auren, så er det eit idiotisk ordning ein har i elva her, dette har eg nå vore inne på før, men eg gjentek det her. Eg les i pH-statusen det er berre Frafjordelva og Vikedalselva som ikkje har aure fiske. Der er sett ut att mest hundre aure i år i elva her, ser eg. Her trur eg der er store mørketal der er nok mange som ikkje bryr seg å melda inn ein aure som er sett ut att. Og kor mange som er avliva skall fuglane veta, både av dei som er innmelde og dei som ikkje er det. Dette kunne ein få i betre orden med litt aure fiske. Til dømes med ein kvote til kvar fiskar, kan henda med to tri fiskar. Så burde ein oppmoda fiskerane til å bruka kvoten på fiskar som er skada. Det er slett ikkje alltid det hjelper med stor krok til auren det har eg sjølv er fart. Då vil det sikkert og minka på daue aurar som kjem rekande ned over i elva. Der er nokre som berre kløpper sena ser eg, eg har fått aurar med tri krokar nede i halsen, dette må nå vara dyrplageri meiner eg. Nå er ikkje eg elveeigar, så eg har ingen ting og sei i denne saka, men fiska gjer eg og seier meininga mi. Men eg håpa elveeigarlaget fokrklara Stig Sandring hjå Fylkesmannen det eg har teke opp her, det kan henda han forstår det. Får håpa det.

Navn: Roy Dato: 05.01.2017
Melding:
Det er jo bra tall dette. I tillegg blir det jo fanget noe fisk nedenfor telleren, som også regnes som oppgang siden de kommer på fangststatistikken. Men det er jo en veldig jevn og fin trend at det går opp i overkant av 1000 laks hvert år siden telleren ble tatt i bruk i 2010.

Navn: Berge Kjell Dato: 04.01.2017
Melding:
Har ikkje trekt frå aure, då viser tellaren 1241 Dykkarane 733 Oppfiska 236 dvs: 969 stk Reknar med nokre aurar på tellaren, men detta vert ikkje så himla gale som 2015. Er klar over det går laks opp fossen, det er verre å få fagetaten til å tru dette. 2015 trekkte me vekk auren, men fekk ikkje betre fiske, derfor vert aurane med i år, så får dei sjå sjølv.

Navn: Roy Dato: 04.01.2017
Melding:
Hva var det offisielle antallet laks fra telleren, etter at aure og eventuelle feil er trekt fra.

Navn: Torleif Dato: 02.01.2017
Melding:
Endeleg dreid føle seier jærbuen, når ting tek så lang tid. Men det blei nå ein god forbetring frå i fjor på telle resultate deires, då fann dei berre 349 laks til saman. Om ein tek utgangs punkt i 733 laks pluss dei som er fiska opp er der endå eit gap opp til det tellaren i fossen viser. Når ein ser på fordelinga i vekt størrelsane, ser ein klårt det ikkje er ei smålakselv, som gytebestands målet er rekna ut i frå. I tillegg føler eg meg sikker på att ein større prosent smålaks er sett ut att. Så her må kunna vara rom for ei utviding av uttake i elva. Med både fisketid og to fiskar i døgere.

Navn: Berge Kjell Dato: 02.01.2017
Melding:
Då vill me i Elveigarlaget seia GODT NYTTÅR til alle laksafiskarar som tykkjer Vikedalselva er ein bra plass å fiska. TELLINGSRAPORT - 564 laks er tellt, men dei meinar at dei ser berre 70%; då eg reknar dette ut vert det 733 laks. Størrelsen på laksen antal 30% vert då: Under 3 kg: 174 stk Mellom 3 kg- 7 kg: 454 stk Over 7 kg: 105 stk Aure tellt- 371 30% - 454 stk 1 stk oppdrett laks tatt med harpun, ein regnbueaure tatt oppstrøms i fossen. Dei snorkla nedan for fossen; i fossakulpen vert det oppservert 1 oppdrett og 2 villaks, det såg bra ut den 13.10 Korleis det vert med reglane får me sjå, men med det rovfiske dei driv med i sjøen, vert det berre ein vits det me vert pålagde. Vert så leie av den jobben me vert pålagde, og så andre berre får lov å tura på, SUKK !!

Sidevalg: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 
132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 
154 155 156 
Gilje Web


test